(No reviews yet) Write a Review
Discount Shelving Inc

1.25" x 130' Yellow Shelf Molding 1ct

$11.90

ATTRIBUTES

  • All Natural: No
  • Gluten Free: No
  • Kosher: No
  • Non GMO: No
  • No Sugar Added: No
  • Organic: No
  • Sugar Free: No
  • Vegan: No

Product Overview

1.25" x 130' Yellow Shelf Molding